8 sonuçtan 1 - 8 arası sonuçlar
 1. #1

  Varsayılan Ders1:C nedir?Programlamaya giriş.

  Burada artık "C nedir?" diyenlerden sıkıldım:
  C nedir?
  C Makine Dili ile üst düzey programlama dili arasında olan son derece esnek kullanımlı bir programlama dilidir. Esnek olması yazacağınız programda daha dikkatli olmanız gerektiği anlamına gelir. Unutulacak bir işaret belki hataya neden olmayacaktır ancak programınızı da doğru çalıştırmayacaktır.

  Genel Amaçlı, oldukça çok sayıda ifade, denetim komutları bulunduran, güçlü veri yapılarına sahip olan bir programlama dilidir. İlk başlarda UNIX üzerinde tasarlanıp geliştirilen bu dil şimdi tüm işletim sistemlerin de yaygın olarak kullanılmakta ve diğer bazı programlama dillerinde olduğu gibi modernlik kavramını yitirmemektedir.

  "Bir Assembler derleyicisinin sağladığı esneklik ve gücü sağlarken üst düzey bir programlama dilinin sağladığı kolay anlaşılabilirlik özelliğini de sunmaktadır"
  C de nasıl program yazılır?
  C de program yazabilmek için bir editöre birde derleyiciye ihtiyacınız vardır. Tabii Turbo C ile gelen bir devrim ise şudur derleyici ile editör biraradadır.
  C ile Programlamaya Giriş
  Değişken Nedir?
  Değişken, Bir Program'da değişik zamanlarda değişik değerler tutan değer saklama birimleridir. Bir değişken programlar için çok önemlidir. Çünkü matematiksel, alfabetik vb. tüm işlemler bu değişkenler üzerinde yapılır ve sonuçlar bu değişkenler üzerinde tutulur. Her programlama dilinde değişkenler, içlerinde saklayacağı bilginin türüne göre sınıflandırılır. Değişkenler haricinde bir bilgisayar programında sabitler bulunur. Bu sabitler yine türlerine göre sınıflandırılır ancak ifade ettikleri değer sabittir.
  C de Değişken tanımlama kuralları
  Bir değişkene isim verilirken harf ile başlamanız gerekmektedir. Sonraki karakterler harf-rakam karışık olabilir. Değişken adları içerisinde türkçe harf olarak isimlendirebileceğimiz ve sadece Türkçe alfabede bulunan ç, Ç, Ö, ö, Ş, ş, Ğ, ğ, ü, Ü, İ, ı harfleri kullanmamanız gerekmektedir. Ayrıca değişkenlerinize vereceğiniz isimler içerisinde *, /, +, }, ], gibi özel simgeler ve boşluk karakteri bulunamaz. Boşluk Karakteri yerine _ -alt tire- sembolü kullanılabilir.
  Değişken tanımlama şu şekilde yapılır:
  Türadi degiskenadi1[,degiskenadi2,...];

  C de değişken türleri

  Alfasayısal Değişkenler
  char değişken_adi;

  Kuralına göre tanımlanan değişkenlerdir. C dilinde bu şekilde tanımladığınız bir alfasayısal değişken içerisinde sadece 1 harf saklayabilirsiniz. Eğer birden fazla harf saklanması gerekiyorsa şu tanımı kullanmanız daha uygun olacaktır:

  char isim[28];

  Bu tanımda ise toplam 29 karakter uzunluğunda adı isim olan bir alfasayısal değişken tanımlanmıştır. (0,1,2,...28)

 2. #2

  Varsayılan

  Sayısal Değişkenler
  int ........................Tamsayı değişken tanımlama için kullanılır.
  unsigned int ..........İşaretsiz yani Pozitif Tamsayı değişken tanımlama için kullanılır.
  long int .................Uzun Tamsayı (Yani daha büyük tam sayılar) değişken tanımlama için kullanılır.
  unsigned long int ...İşaretsiz uzun Tamsayı değişken tanımlama için kullanılır.
  float ..................... Kesirli değişken tanımlama için kullanılır.
  double ..................Kesirli çift duyarlıklı değişken tanımlama için kullanılır.
  long double ...........Kesirli çift duyarlıklı uzun değişken tanımlama için kullanılır.
  Aritmetiksel ifadeler
  Bir matematiksel işlem yapabilen değimlerdir. Çoğunlukla bir değer aktarma ve değer işleme bölümlerinden oluşur. İşlenen değerler bir aktarma değimi ile (çoğunlukla =) başka bir değişkene aktarılır. Ancak bazen bu bulunan değer doğrudan ekrana yazdırılabilir veya başka bir noktaya yönlendirilebilir.

  Örneğin k=5*l+2 ifadesi bir değer aktarma değimidir ve bir aritmetik ifadedir.

  Ancak Tek başına l*25/100 ifadesi de bir aritmetik ifadedir. Bir aritmetik ifade içerisinde sayısal değişkenler, sayısal sabitler ve aritmetik operatörler yer alır.
  C dili aritmetik operatörler yönü ile çok zengin bir dildir. İşlemleri kolaylaştıran bir çok ifadeyle karşılaşmak mümkündür.

  Bu operatörlerden bazıları hem işlem yapan hem de sonucu başka bir değişkene aktaran pratik bir kullanıma sahiptir.

  Op. Açıklama Örnek
  () Parantezler işlem önceliğini değiştirir En Öncelikli yapılan bu işlemdir (5+3)*k ;
  * Çarpma İşlemi k=k*4*5 ;
  / Bölme İşlemi 100/l;
  % Mod Operatörü - Kalanı bulma işlemi 119%4;
  + Toplama Operatörü x+y+z;
  - Çıkarma Operatörü x-y ;
  ++ Artırma Operatörü -Değişkenin Değerini 1 artırır x++;
  -- Eksiltme Operatörü x--;
  = Değer Aktarma Operatörü k=785;
  += Değişkenin değerini eşittirin sağıyla toplayıp değişkene geri aktarır x+=5;
  -= Değişkenin değerini eşittirin sağından çıkarıp değişkene geri aktarır x-=6;
  *= Değişkenin değerini eşittirin sağıyla çarpıp değişkene geri aktarır x*=3;
  /= Değişkenin değerini eşittirin sağıyla bölüp değişkene geri aktarır x/=5;

 3. #3

  Varsayılan

  Karşılaştırma ve Mantıksal Operatörleri
  Operator örnek Açıklama
  > a > b a büyüktür b'den
  < a < b a küçüktür b'den
  == a == b a eşittir b'ye
  >= a >= b a b'ye eşit yada b'den büyük
  <= a <= b a b'ye eşit yada b'den küçük
  != a != b a b'ye eşit değil
  ------------------------------------------------------------------------
  && a==1 && b==2 "and" yani "ve"
  || a==1 || b==2 "or" yani "veya"
  ! !(a<2) "not" yani "değil"
  (devamı gelecek)

 4. #4

  Varsayılan

  Standart Giriş/Çıkış
  Standart giriş yani klavye standart çıkış yani ekran.
  Giriş Çıkış Komutları bir Programlama dili için oldukça önemlidir. Çünkü oluşan çıktıların kullanıcı veya programcıya ulaşması gerektiği gibi kullanıcının da Programa veri vermesi gerekbilir.

  C Programlama dilinde Giriş çıkış işlemleri gerçekte komutlar ile değil stdio.h kütüphanesinde bulunan fonksiyonlar ile gerçekleştirilir.

  Standart Giriş, Standart Çıkış ve Hata Çıkış noktaları
  Bir C Programında oluşan değerler standart olarak ekrana yazılır. Bu birime standart çıkış birimi denir (Standart Output).

  Bir C Programında girilecek değerler standart olarak klavyeden okunur. Bu birime standart giriş birimi denir (Standart Input).

  Bir C Programında oluşan hatalar standart olarak ekrana yazılır. Bu birime standart hata birimi denir (Standart Error).

  Bir giriş çıkış fonksiyonu kullanıldığında bu fonksiyonların özelliğine göre standart Giriş veya Standart Çıkış ortamından değer iletişiminde bulunulur.

  Giriş Çıkış Fonksiyonları
  Bu konuda Standart Giriş Çıkış Birimlerine Okuma/Yazma yapan komutlar üzerinde daha fazla durulacaktır. Dosyalar üzerinde Okuma/Yazma yapan komutlar ilerdeki konularımızda ele alınıp örneklenecektir. Bu komutları da iki farklı kategoride incelemek hiç de yanlış olmasa gerek. Şöyle ki Basit giriş çıkış deyimleri ve biçimlendirilmiş giriş çıkış değimleri çoğunlukla C dili ile yazılmış programlarda biçimlendirilmiş giriş çıkış değimlerini kullanmayı tercih ederiz.
  Basit Giriş/Çıkış Fonksiyonları
  Çoğunlukla tek bir karakter okuyan ya da yazan fonksiyonlardır. Bu fonksiyonlarla okunan karakter program içerisinde gerekiyorsa istenilen bilgi türüne çevrilir. Temel fonksiyonlardır. Aslında diğer biçimlendirilmiş G/Ç fonksiyonları da bu fonksiyonların üzerine bina edilmişlerdir.

  Giriş Değimleri
  char c;
  ...
  c=getchar();
  Biçiminde gösterilebilecek şekilde yazılan komutumuz standart giriş biriminden bir karakter okur. Klavyeden okunan karakterin yansısı ekranda görünmez.
  char c;
  ...
  /* Enter tuşuna basılıncaya kadar tüm karakterleri bekler hepsini yansılar ancak sadece ilk karakteri okur */
  c=getc();
  c=getchar();


  Çıkış Değimleri
  char c;
  ...
  putch(c);
  Biçiminde gösterilebilecek şekilde yazılan komutumuz standart çıkış birimine bir karakter yazar.
  char c;
  ...
  /* Tek karakter yazar */
  putc();
  putchar();


  Örnek
  Aşağıdaki Program Klavyeden girilen harfleri ekrana süzerek yazmaktadır. Şöyleki klavyeden girilen harflerden a harfini ekrana yazmamaktadır ve bu işlemi enter tuşuna basılıncaya kadar devam etmektedir.

  #include <stdio.h>

  main(){
  char c;
  while((c=getchar())!='\n')

  if (c!='a') putchar(c);
  printf("\n");
  }
  Karakter dizesinin Okunup-Yazılması
  Bazen tek bir karakter değilde Enter tuşuna basılıncaya kadar ya da satırsonu işaretini buluncaya kadar tüm yazılanların okunması gerekebilir. Bu nedenle şu fonksiyonları kullanmak yerinde olacaktır.

  char ad[30];
  ...
  gets(ad);//Bir karakter dizesini klavyeden okur
  puts(ad);//Bir karakter dizesini ekrana yazar


  Örnek
  Bu Örnek'te Klavyeden girilen bir karakter dizesinin tersi bulunarak ekrana yazılmaktadır.

  #include <stdio.h>
  #include <string.h>

  main(){
  char ifade[100];
  int k,uzunluk;
  puts("İfadenizi Giriniz\n");
  gets(ifade);
  uzunluk=strlen(ifade);
  for(k=uzunluk-1;k>=0;k--)


  putchar(ifade[k]);

  putchar('\n'); }
  Biçimlendirilmiş Çıkışlar
  İstenilen değerlerin uygun şekilde ve uygun yerlerde görünebilmesi için Biçimlendirilmiş çıkış Komutu kullanılabilir.

  printf("Biçim Tanımları ve Sabit ifadeler"[,Değişken1[,Değişken2...]]) şeklinde kullanılan komut bu amaç için son derece uygundur. Bu Fonksiyon Sabit ifadelerin ve değişkenlerin belirlenmiş biçim tanımlarına göre ekrana yazılmasını sağlar.

  printf("Merhaba %s Şu anda Hava %d sıcaklığında\n", ad, hava);

  Bu deyim Merhaba Ahmet Şu anda Hava 23 sıcaklığında gibi bir ifadeyi ekrana yazacaktır. Biçimlendirme tanımları için aşağıdaki tabloda yer alan biçim tanımları kullanılmaktadır. Biçim Tanım
  %d Karşılık olarak gelen değişkenin değerini sayı olarak ekrana yazar.
  %o Karşılık olarak gelen değişkenin değerini 8'lik sayı olarak ekrana yazar.
  %x Karşılık olarak gelen değişkenin değerini 16'lık sayı olarak ekrana yazar.
  %u Karşılık olarak gelen değişkenin değerini işaretsiz bir değer olarak ekrana yazar.
  %c Karşılık olarak gelen değişkenin değerini tek birkarakter olarak ekrana yazar.
  %s Karşılık olarak gelen değişkenin değerini bir karakter dizesi olarak ekrana yazar.
  %e Karşılık olarak gelen değişkenin değerini bilimsel gösterimdeki sayı olarak ekrana yazar.
  %f Karşılık olarak gelen değişkenin değerini kesirli sayı olarak ekrana yazar.
  Kullanılan Özel Karakterler
  \n Yeni Satır Karakteri
  \t TAB Karakteri
  \\ \ Karakteri
  \" " (Tırnak) Karakteri


  Biçimlendirilmiş Girişler
  İstenilen Değer ve ifadelerin bilgisayara girilmesini sağlar.

  scanf("Biçim Tanımları"[,Değişken1[,Değişken2...]]) şeklinde kullanılır. Ancak dikkat edilmelidir ki Değişken olarak ifade edilen değişkenlerin adresleri bu fonksiyona gönderilmelidir. printf'de görülen tüm biçim tanımlayıcıları scanf için de geçerlidir. Değişkenler ise adresleri ile verilmelidir. Eğer değişken basit değişken ise bu adres değeri "&" operatörü ile bulunmalıdır. Eğer değişken karakter dizesi gibi bir değişken ise sadece değişken adını vermek yeterli olacaktır.

  Örnek
  Bu Program klavyeden farklı özelliklere sahip değerler okuyup farklı özellikler ile ekrana yazmaktadır.

  #include <stdio.h>
  #include <string.h>

  main(){
  char ifade[100];
  int k,uzunluk;
  float kesir;
  char cevap;
  printf("Ad, Sıcaklık, d1, kesir, cevap değerlerini giriniz?\n");
  scanf("%s %d %d %f %c", ifade, &k, &uzunluk, &kesir, &cevap));
  /* Bu komut aralarında boşluk olmak üzere bir dizi değeri karşılık değişkenlere aktaracaktır.*/
  printf("Sonuç\n%s\n%d\n%d\n%f\n%c", ifade, &k, &uzunluk, &kesir, &cevap));
  }

 5. #5

  Varsayılan

  Fonksiyon Tanımlama ve Genel Program Yapısı

  Aslında C programlama dili ile yazılan tüm programalar bir grup fonksiyondan ibarettir. Hatta C dilinin komutlarından hariç çok kullanışlı bir yığın fonksiyon tanımları söz konusudur. belki de C dilini güçlü kılan yapılardan biri de bu fonksiyon tanımlama ve fonksiyonları istenilen yerlerde kullanmadır.

  Bu şekilde kendinize ait program kütüphaneleri oluşturabilir ve bu program parçalarını bir yerden başka bir yere taşıyabilirsiniz.

  Ana program bloğu (main)
  Bu kadar fonksiyon içerisinde şunu belirtmek gerekir: Aslında C programının ana bloğu da bir fonksiyon tanımıdır. Yani main diye adlandırılan bir fonksiyondur. Her Programda mutlaka bulunması gerekir ancak parametre almak zorunda değildir ve değer döndürmek zorunda değildir.

  tanımlar.......
  main(){
  ......
  /* Program ile ilgili ana giriş ifadeleri buraya yazılacaktır.*/
  ......
  }


  C programı genel yapısı
  #include tanımları
  #define tanımları
  Global değişken tanımları
  fonksiyon_adı(){
  .......
  /*Fonksiyon tanımı buraya*/
  .......
  }
  /* Bu programda kullanılabilecek tüm fonksiyon tanımları */
  main(){
  ......
  /* Program ile ilgili ana giriş ifadeleri buraya yazılacaktır.*/
  ......
  }


  #include Tanımları
  Programda kullanılacak harici ya da önceden tanımlanmış fonksiyonların bulunduğu kütüphanenin tanımlandığı ifadelerdir.

  Bu cins kütüphane stdio.h, string.h, conio.h time.h vb. Kütüphaneler olup bu kütüphanelerin herbiri bir işlem grubu belirleyen fonksiyonların bir arada bulunduğu dosyalardır.

  Bu kütüphaneler, önceden tanımlanmmış kütüphaneler (Programlama dili geliştiricileri tarafından) olabileceği gibi, sizin oluşturduğunuz bir kütüphanede olabilir.

  #define Tanımları
  Bir Program içerisinde kullanmak isteyebileceğiniz sabit ifadeleri tanımlamak için kullanılan sözcüktür. Hemen ilk kısımda yer alır.

  Diğer bölümler
  Tüm program içerisinde kullanılacak değişkenler main bloğundan önce tanımlanmalıdır. Bu şekilde tanımladığınız değişkenler Global olurlar ve tüm program içerisinde tanımlı hale gelirler.

  Daha sonra fonksiyonlar tanımlanır. Bu fonksiyonların tanımlanması bir sonraki bölümde ele alınmıştır.

  Ana Program bloğunu tanımlanması ve kodlarının yazılması ile program tamamlanmış olur. aslında main() diye adlandırılan bu blok normal bir fonksiyon tanımında olduğu gibi tanımlanır. Ancak adı özeldir ve değiştirilemez veya değişik amaçlar için kullanılamaz. Ayrıca bir C programı çalıştırılmaya başlandığında ilk olarak bu blok uygulanır. Diğer fonksiyonlar veya program parçaları buradan çağrılır veya buradan icra edilirler. Bu anlamda özel bir fonksiyondur. main() fonksiyonu. Eğer çalıştırılırken parametre ile kullanılan bir program olarak çalıştırılırsa ()'ler arasında gelen ifadeler o programın parametreleridir.

  Fonksiyon tanımları
  Fonksiyon, çağrıldığı noktaya değer ya da hizmet döndüren program parçası olarak tanımlanabilir. Kullanım amacı bir işlemin çok sık tekrar edilmesinden dolayı paketlenmesini sağlamak ve kullanım anında sadece bu paketin adını kullanmaktır. Bu yöntem ile aynı işi yapan bir program parçası çok defa yazılacağına bir defa yazılıp çok yerde kullanıma sunulmuş olur.

  Bu yöntemle yapısal programlar geliştirebilirsiniz. C dili ile en pratik program yazmanın yolu fonksiyonlardan geçer. Özellikle çok yoğun ve karmaşık programların yazılmasında hem yazımı kolaylaştırmak hem de anlaşılırlığı arttırmak için fonksiyon kullanımı son derece idealdir. Ayrıca sorunları çözümlerken fonksiyonel kavramlarla çözümlemek sorunun kolay çözümlenebilmesine neden olacaktır.

  Bir Fonksiyon tanımı genel olarak aşağıdaki yapıya sahiptir.

  [fonksiyonun türü] fonksiyonun_adi([P1[,P2..]])
  [değiskentürü P1;
  degiskentürü P2;
  ................]
  {
  Fonksiyona ait değişkenler ve tanımları
  Fonksiyona ait yapılacak işlemler ve komutlar
  [return değer];
  }


  Bu tanımda fonksiyon eğer bir değer döndürmüyor ise fonksiyonun_türü denilen kısım boş olabileceği gibi eğer fonksiyon parametre almıyor ise P1, P2 gibi ifadelere ihtiyaç bulunmamaktadır.

  Eğer fonksiyon değer döndürmüyor ise en sondaki return değer ifadesine gerek yoktur. burada deger denilen ifade fonksiyonun döndüreceği değeri sembolize eder.

  Eğer fonksiyonun parametreleri yok ise bu parametrelerin tür tanımı yapılmaz. Burada tanımlanan bu parametreler sadece fonksiyon içerisinde kullanılabilir.

  Parametre: Bir fonksiyonda farklı değerler için farklı sonuçlar elde etmemizi sağlayan ve fonksiyona gönderilen değerlere verilen addır.

  Değişkenlerin etkili olduğu bölgeler
  C Blok yapılı bir programlama dilidir. Bu nedenle değişkenler aslında tanımlandıkları blok içerisinde kullanılabilirler. Bir başka blok içerisinde o değişken tanımsız kabul edilir. Bir değişkenin bir blok içerisinde tanımlanıp tanımlanmadığı derleme aşamasında anlaşılabilir. Eğer Syntax Error hatası ile karşılaşılıp undefined variable gibi hatalar alınıyorsa değişken tanımlanmamış veya yanlış bloklarda bu değişken kullanılmaya çalışılıyor demektir.

  Bu tanımlara göre "Her değişken sadece tanımlandığı fonksiyon içerisinde kullanılabilir" demektir. Ancak Global olarak tanımlanmış değişkenleriniz var ise bu değişken tüm fonksiyonlarınız içerisinde kullanılabilir.

 6. #6

  Varsayılan

  Diziler

  Bazen basit değişkenler bir takım sorunların çözülmesi için yeterli olmazlar. Örneğin iki matrisin toplamını bulabilecek bir program basit değişkenler ile yazılamaz. Ya da bir dizi değer üzerinde sıralama yapabilecek program, veya bir dizi sayı içerisinde istenilen değeri bulabilecek program yine basit değişkenler ile yazılamaz.

  Bu tip programlar için hatta bir çok benzeri program için dizi veya matris tanımları yapabilmeniz gerekmektedir.

  Dizi Nedir?
  Aynı özellikte olan ve aynı amaçla kullanılan bir grup sayının bilgisayar ortamında tutulduğu veri yapısıdır.Kavramsal olarak bir dizi kutuyu düşünerek benzetim yapabilirsiniz.

  Genel olarak şöyle tanımlanır.

  degisken_türü ad[eleman sayısı][ikinci_boyut]...;

  Bu tanımda değişkene bir ad ve tür belirlemesi yapmak gerekecektir. tanımlayacağınız dizi tek boyutlu ise sadece eleman_sayısı ile belirtilen tanım yapılacak iki boyutlu bir matris isteniyor ise ikinci_boyut denilen alanı da tanımlamak gerekecektir.

  Sonraki Bölümde örneklerle bu daha geniş anlatılacaktır.

  Bir Vektörün veya matrisin Tanımlanması
  Bir vektör yani tek boyutlu bir dizi tanımlayabilmek için şu ifadenin yazılması yeterli olacaktır(tür olarak tamsayı düşünülmüştür):

  int ts[100];

  Bu tanımda adı ts olan ve tamsayı değerleri tutabilen 100 elemanlı bir dizi tanımlanmıştır. Yani bilgisayar belleğinde adı ts olan bir değişkenler zinciri açılmıştır. Bu zincir halkasının ilk öğesinin indis değeri 0 son öğesinin indis değeri 99'dur.

  Bu dizinin herhangi bir öğesine program içerisinde erişirken şu şekilde bir kullanım uygulamak gerekir:

  ts[12]+=12; //veya
  ts[x]=23;


  Göründüğü gibi indis değerleri [] ifadeleri arasına yazılmıştır. Daha da önemlisi bu indis değerleri değişken olabilmektedir. İşte dizileri kullanmayı zorunlu hale getiren bu özelliğidir. Tek bir komut satırı ile tüm öğelere erişmeyi sağlayabilen bir yapıdır bu yapı. Tüm dizi öğelerini tek bir satırla ekrana bu özelliği sayesinde yazabilirsiniz.

  Matris tanımlamada aynı özellikleri içerir. Yine tamsayı türünde bir 100 X 100 elemanlı bir matris tanımlamak için şu komut satırını kullanabilirsiniz:

  int mtr[100][100];

  Bu satır ile tanımlanan matris yine aynı şekilde iki indisi birden belirtilmek şartıyla kullanılabilir. Satır ya da sütun kavramları tamamen programcının düşüncesine bırakılmıştır. Ancak bir program için ilk boyut satır ikinci boyut sütun olarak düşünülmüşse o program sonuna kadar yöntem hep öyle uygulanmalıdır. Bir matrisi okuyup yazabilmek için içiçe iki for döngüsü kullanılmalıdır. Ama yine de olabilecek başka yöntemlere oranla son derece sağlıklı bir yöntemdir.

  Diziler ve Matrisler üzerinde uygulanabilecek işlemler
  Diziler va matrislerin temel kullanım nedeni bazı işlemleri basit değişkenlere oranla çok daha basit çözmeyi sağlamalarındandır. Bu amaçla diziler veya matrisler üzerinde şu işlemler kolaylıkla yapılabilmektedir.

  Dizi sıralama
  Bir sayı dizisinin sıralanması sağlanabilir. Sıralanacak sayılar dizi üzerinde değilde başka bir değişken üzerinde tutuluyor ise işlem karmaşıklaşacak hatta belki imkansız duruma dönüşecektir. Ancak bir dizi üzerinde dizinin ne kadar çok değerden oluştuğu önemli değildir ve sıralama aynı sadelikte yapılacaktır. Aşağıdaki Örnek Max 100 elemanlı bir dizinin elemanlarını ekrandan okuyacak, artan sırda sıraladıktan sonra tekrar ekrana yazacaktır.

  #include

  int temp, dsay, k, l, dizi[100];
  main(){
  printf("Girilecek eleman sayısını Veriniz?\n");
  scanf("%d",&dsay);
  for(k=0;k printf("%d. sayıyı giriniz",k);
  scanf("%d",&dizi[k]);
  }
  for(k=0;k for(l=k+1;l if (dizi[k] temp=dizi[k];
  dizi]k]=dizi[l];
  dizi[l]=temp;}
  for(k=0;k printf("%d",dizi[k]);
  }

  Dizi içerisinde istenilen bir şeyler bulma
  Bir grup eleman içerisinde bir takım şeyler aramak zorunda kalacağımız durumlar olacaktır. bu durumlarda Aşağıdakine benzer Algoritmalar kullanılabilir. Bu programda 100 elemanlı dizinin dolu olduğu varsayılmıştır.


  #include <stdio.h> int deger, l, dizi[100]; main(){

  printf(&quot;Aranacak Değeri Giriniz?\n&quot; scanf(&quot;%d&quot;,&amp;deger);
  for(k=0;k<100;k++) if (dizi[k]="deger){" printf("Öğe dizi içinde %d. sırada bulundu\n",k); exit;} printf("Aranan Öğe Bulunamadı\n"); }

  Matrisin transpozunu alma
  Aslında Tüm matrisli işlemlerde tabiki matris tanımlarına ihtiyacınız olacaktır. İki matrisi toplayıp çarpmak için veya çıkarmak ya da transpozunu almak için mutlaka matris tanımına ihtiyacınız var demektir.

 7. #7

  Varsayılan

  Karakter dizeleri (Dizge)

  Bir programda karakterlerin oluşturduğu diziye karakter dizesi veya dizge denir. alfabetik değerleri saklamak için bu tip değişkenlere ihtiyacınız fardır. Bu tip sabitleri de yine çift tırnaklar içerisinde yazarak ifade edebilirsiniz.

  Karakter dizesi tanımlama ve kullanma
  Diziler sadece sayısal değişkenlerde ve sayısal işlemlerde kullanılmazlar. Bir çok kez Cümle vb. yapılarda aslında karakter dizileri kullanırız. karakter dizileri normal bir dizi tanımlanıyormuş gibi tanımlanır sadece tür değimi char olarak seçilir.

  char cumle[100];

  ifadesi toplam 100 harfli bir ifade tanımlar. bu ifadenin tüm 100 harfi kullanılmak zorunda değildir. Sayısal dizilerden farklı olarak bu karakter dizileri üzerinde yapılabilecek işlemler ya da kullanım amaçları farklı olabileceği için bize sunulan destek ve fonksiyonlar da yer yer farklılıklar gösterir. Zaten biz bu tür dizilere "karakter dizesi" deriz.

  Bu karakter dizeleri ile ilgili bir takım işlemleri gerçekleştirmek için gerekli olabilecek fonksiyonlar "string.h" kütüphanesi içerisindedir.bu Fonksiyonlar ve kullanım amaçları şunlardır.

  strlen(s):s ile belirtilen karakter dizesinin uzunluğunu bulur.

  strcpy(s1,s2):s2 ile belirtilen karakter dizesini s2 ile belirtilen karakter dizesine kopyalar. Bu fonksiyon oldukça önemlidir çünkü C dilinde bir karakter dizesine normal değer atama ifadesi kullanılarak bir dize yerleştirilemez. Çünkü aslında C dilinde bir karakter dizesi adı bir değişkene göstergedir ve ona yapacğınız bir değer atama yanlış sonuç verecektir.

  strcmp(s1,s2):s1 ile belirtilen karakter dizesi ile s2 karakter dizesinin karşılaştırılmasını sağlar. Bu karşılaştırma sonucunda iki değer eşit ise sonuç 0 , birincisi büyük ise sonuç pozitif, ikincisi büyük ise sonuç negatif olarak döndürülür.

 8. #8

  Varsayılan

  Bu bilgiler başka siteden edinilmiştir.Yazan arkadaşa buradan teşekkür ediyorum.

Benzer Başlıklar

 1. Web programlamaya, yazılım programlamaya mı?
  microturk tarafından Programlama Dilleri forumunda
  Yanıt: 2
  Son Mesaj: 03.04.2007, 11:13
 2. ses kartındaki giriş nedir acaba?
  pegasusline tarafından İnternet, Ağ ve Güvenlik forumunda
  Yanıt: 4
  Son Mesaj: 22.04.2006, 11:47
 3. programlamaya giriş
  alone_man19 tarafından Programlama Dilleri forumunda
  Yanıt: 15
  Son Mesaj: 11.02.2005, 00:46
 4. VB-Ders1-VB'ye başlarken
  damdaki_kedi tarafından Programlama Dilleri forumunda
  Yanıt: 38
  Son Mesaj: 02.09.2004, 14:17
 5. Kullanıcılarımın giriş sayfası ve güvenlik kodlu giriş bloğu
  serkanaltuntas tarafından Web ve Grafik Tasarımı forumunda
  Yanıt: 0
  Son Mesaj: 18.08.2003, 16:22

Gönderim İzinleri

 • Yeni başlık açamazsınız
 • Yanıt yazamazsınız
 • Eklenti gönderemezsiniz
 • Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
 •